Wortschatz - Einheit 1

Matching exercise

Choisir pour chaque image le mot correspondant.
tente.gif
pilote.gif
mer.gif
plage.gif
Rad.gif
sud.gif
taxi.gif
train.gif
baignoire.gif
pluie.gif