Wortschatz - Einheit 4

Matching exercise

Choisir pour chaque image le mot correspondant.
enveloppe.gif
fin.gif
lettre.gif
courrier.gif
Noel.gif
ski.gif
salut.gif
amour.gif
dessin.gif
malade.gif