Wortschatz - Einheit 8

Matching exercise

Choisir pour chaque image le mot correspondant.
supermarche.gif
loi.gif
mariage.gif
journal.gif
Mofa.gif
moto.gif
chapeau.gif
rond.gif
souris.gif
acteur.gif
sac.gif